Regulamin wynajmu

§1

Gwarancje Najemcy

 1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do narażenia Rent Service na straty.
 4. Jest świadomy faktu, że obsługa podestów ruchomych, wózków widłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

§2

Najemca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi podestów ruchomych, wózków widłowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT.

§3

Zmiany umowy

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących przedłużenia okresu najmu.

§4

Użytkowanie

 1. Przekazanie oraz odbiór przedmiotu najmu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych ogólnych warunków wynajmu.
 2. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia po zakończonym wynajmie odbywa się w siedzibie Wynajmującego.

§5

Zasady użytkowania urządzeń

 1. Najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu najmu do prac mogących w znacznym stopniu pogorszyć jego stan techniczny, w szczególności: spawania, piaskowania, betonowania, malowania farbami ogniochronnymi lub podobnymi.
 3. W przypadku zabrudzenia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu, będącego następstwem niewłaściwego zabezpieczenia maszyny lub niewłaściwego użytkowania, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kosztów przywrócenia maszyny do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy, na które będą składały się:
 • koszt czyszczenia w wysokości 150,00 zł netto/godzina.
 • inne koszty związane z przywróceniem przedmiotu najmu do stanu, w jakim był przed wydaniem go Najemcy.

O wysokości kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie.

 1. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli poziomu oleju w silniku, sprawdzania wody w akumulatorach oraz poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy.
 2. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia maszyny Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów niezbędnych do przywrócenia jej do stanu z dnia jej wydania. Najemca akceptuje tym samym zakres czynności i kwoty umieszczone w protokole serwisowym sporządzonym po oględzinach maszyny. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej koszty opisane w protokole serwisowym.

§6 

Ceny

 1. Wszystkie ceny/kwoty, o których mowa w niniejszych warunkach, są cenami/kwotami netto, do których nalicza się podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

§7 

Rozliczenia

 1. Faktury wysyłane będą na adres Najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w niej treści. Najemca zobowiązany jest do aktualizowania adresu siedziby i adresu do korespondencji.
 2. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu sprzecznie z jego przeznaczeniem lub udostępnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy dzień korzystania z maszyny w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub udostepnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi.
 3. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony Wynajmującego, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie, po dokonaniu ostatecznego odbioru technicznego.
 4. Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.
 5. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wynajmującego z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu oddania przedmiotu najmu do korzystania, w wysokości minimum 6 % należności głównej, na co Najemca wyraża zgodę. Dokonane płatności zostają zaliczone przez Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności najstarsze.

§8

Terminy

 1. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego terminu dostawy, spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie miał wpływu.  Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników.

§9

Usterki

 1. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu ograniczające jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie do końca dnia roboczego powiadomić Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru oraz powstrzymać się z dalszego korzystania z przedmiotu najmu. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Wynajmującemu przedmiotowej informacji. Powiadomienia można dokonać, według wyboru, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki nastąpiło z winy Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju.
 3. Oględziny oraz wycena szkody przedmiotu najmu następuje w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego oraz według cenników Wynajmującego, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę.

§10

Ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowawcza

 1. Z chwilą wydania przedmiotu najmu, na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty lub zniszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
 2. Obowiązek uiszczania czynszu najmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu do czasu pokrycia przez Najemcę kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego przedmiotu najmu, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. Od dnia uszkodzenia/zniszczenia maszyny Najemca zobowiązany jest do uiszczania 100% ustalonego czynszu najmu. Wynajmujący oświadcza, że naprawa uszkodzonego przedmiotu najmu nastąpi tylko na nowych częściach producenta nabytych przez Wynajmującego, a Najemca wyraża na to bezwarunkową zgodę.

§11

Podnajem

 1. Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego używania przedmiotu najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego pisemnej zgody, jest zabronione.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Strony zgodnie postanawiają, że najem każda ze stron może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy, Najemca opóźnia się z zapłatą, użytkuje przedmiot najmu w sposób sprzeczny z niniejszymi postanowieniami, istnieje obawa zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej uraty przedmiotu najmu.
 2. Wypowiedzenie najmu przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niedochowania formy pisemnej wypowiedzenia umowa najmu przestaje obowiązywać w dniu odebrania maszyny przez pracownika Wynajmującego.
 3. Strony zgodnie oświadczają, że faktura VAT może zostać wystawiona bez podpisów stron. Powyższe uprawnienie przysługuje jedynie stałym kontrahentom Wynajmującego.